Üldplaneering

22.01.15

Üldplaneering on ruumiline planeering, mille eesmärk valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Üldplaneering tugineb valla või linna arengustrateegiale ja peab olema kooskõlas valla või linna (kohaliku omavalitsuse) arengukavaga.

Üldplaneering valmistab ette alused detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks. Väljapool detailplaneeringu kohustuseta alasid või juhtusid on üldplaneering otseseks maakasutuse- ja projekteerimistingimuste väljastamise aluseks. Seda, sest planeerimisseaduse järgi võib kinnisomandile planeeringu alusel seada seadusest tulenevaid maakasutus- ja ehitustingimusi ning kitsendusi:

  • detailplaneeringu koostamise kohustuse korral – kehtestatud detailplaneeringu alusel;
  • detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral – kehtestatud üldplaneeringu alusel.

Üldplaneering koostatakse kogu valla või linna territooriumi või selle osade kohta. Üldplaneeringut võib koostada teemaplaneeringuna (näiteks rohevõrgustiku teemaplaneering, teede teemaplaneering jne).
Üldplaneeringutega saab reeglina tutvuda maavalitsuses või kohalikus omavalitsuses. Enamasti on üldplaneeringud tutvumiseks üleval ka valla või linna ametlikul kodulehel.

 

Автор: TEA RUNOVSKI