23.09.16

Sotsiaalteenused
Sotsiaalteenust osutatakse isikule, kelle rahvastikujärgne elukoht on Rägavere vald ning kes elab Rägavere vallas. Iga teenuse sooviks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus, milles põhjendatakse teenuse vajadus ja esitatakse vajalikud dokumendid. Osutatud teenuse eest võib võtta tasu ja määra kehtestab vallavalitsus. Info: Martin Kesamaa, sotsiaaltöötaja tel: 525 7171
_______________

Автор: TEA RUNOVSKI

Märka abivajavat last

31.10.16

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata vallavalitsusele või lasteabitelefoni numbril 116 111 (avatud 24 h). www.lasteabi.ee

! Rägavere Vallavalitsuse kontaktid abivajavast lapsest teatamiseks : sotsiaaltöötaja Martin Kesamaa-  telefon 525 7171, e-post Martin@ragaverevv.ee vallavalitsuse üldtelefon – 32 95 412, e-post ragavere@estpak.ee

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse Ida piirkond (tööpiirkonnad – Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa) 
http://www.sotsiaal
kindlustusamet.ee/lastekaitse-kontaktandmed/

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.
Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbrile 112

Автор: TEA RUNOVSKI
17.05.16

____________

Blanketid
______________

Автор: TEA RUNOVSKI

Sissetulekutest mitte sõltuvad toetused

23.09.16

Seletus: Järgnevaid toetusi taotledes ei arvestada isiku ja/või perekonna majanduslikku olukorda.

Toetuse nimi

Kellele makstakse

Toetuse maksimaalne määr

Tigimused/kommnetaarid

Sünnitoetus

Lapsevanemale

180 peale sündi ja 180 eurot lapse aastakse saamisel

-Lapse ema elukohana Eesti Rahvastikuregistris (RR)peab olema vähemalt 12 kuud enne lapse sündi  Rägavere vald.
-Lapse sünni registreerimisel märgitakse Rahvastikuregistris elukohaks Rägavere vald
-Teise sünnitoetuse osa saamiseks peab olema lapsevanem kogu vahepealse perioodi RR järgi Rägavere vald.

Matusetoetus

Taotlejale

200 eurot

- Isiku viimaseks elukohaks peab olema RR järgi Rägavere vald
-Õigus taotleda 3 kuu jooksul pärast surma registreerimist

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Lapsevanemale

50 eurot

-Lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on RR järgi Rägavere vald
-Avaldusi võetakse vastu kuni jooksva aasta 15 septembrini

Kooli lõpetamise toetus

Lapsevanemale/
lapsele

 

Põhikooli/ gümnaasiumi/ametikooli /kõrgkooli lõpetajale-30 eurot

 

- Esitada Vallavalitsusele avaldus koos kooli lõputunnistusega
-Laps/noor peab õppima päevaõppes

Gümnaasiumiõpilase sõidutoetus

Lapsevanemale/ lapsele/eestkostjale

Vastavalt tšekide summale

-Vormikohane avaldus
-Korrastatud bussipiletid
-Kompenseeritakse kooli ja tagasi sõit
-Avaldus esitada hiljemalt  järgneva kuu viiendaks kuupäevaks
-Määratakse 1 september- 30 juuni (v.a koolivaheajad)

Suurperede toetus

Lapsevanemale

Toetuse summa määrab Vallavolikogu  jooksva aasta oktoobrikuus

-Kui peres kasvab kolm ja enam alaealist last
- Taotlemine ja väljamaksmine toimub detsembrikuus

Puudega laste toetus

Lapsevanemale

 Sama mis suurperede puhul

-Taotlemine ja maksmine detsembrikuus
-Puude raskusaste ei oma tähtsust

 

 

Автор: TEA RUNOVSKI

Sissetulekutest sõltuvad toetused

23.09.16

Selgitus: Järgnevaid toetusi makstes arvestatakse isiku ja/või perekonna sissetulekuid. Taotlusi menetleb Vallavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjon.

  • Juhul, kui isikul on soov saada toetust taotluse esitamise kuul, tuleb avaldus esitada enne 20-ndat kuupäeva. 

Toetuse nimi

Kellele makstakse

Toetuse maksimaalne määr

Tigimused/kommnetaarid

Küttepuude toetus

-Pensionäridele alates 65 eluaastast, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad

- Mittetöötavad puudega töövõimetuspensionäridele, kelle sissetulekud on alla 260 euro kuus

6 ruumi küttepuid

Avaldused esitatakse kalendri aasta alguses, hiljemalt 20. märtsiks

Tervisetoetus

Krooniline haige, terviserike, muu erivajadus

Kuni 80 eurot kalendriaastas  taotleja kohta

Tervisetoetus jaguneb:
-Retseptiravimid (hüvitatakse 50% ulatuses)
-Prillitoetus: kuni 18-aastastele  lastele ning erandjuhul teised riskigrupid
-Transporditoetus (kütusetšekid, sõidupiletid)
-Abivahendid (invatarbed, rulaator jms)
NB! Kõikide kulude kohta tuleb esitada kuludokumendid. Taotlusi menetleb sotsiaalkomision ja edastab vallavalitsusele kinnitamiseks.

Õppetoetus

Vähekindlustatud peredele

Kehtestab Vallavalitsus, lähtuvalt taotleja vajadustest

- Statsionaarses täiskoormusega ametikoolis või kõrgkoolis õppiv noor
-Avaldusele lisatakse tõend koolis õppimise kohta

Muu erakorraline toetus

Abivajajale

Indviduaalne

-Erakorraliste juhtude puhul
-Taotluse eraldamisel arvestatakse sissetulekuid, vanust, tervisliku seisundit, ülalpeetavate arvu, ülalpidajaid.

 

Автор: TEA RUNOVSKI

Riiklikud toetused, mida maksab kohalik omavalitsus

23.09.16

Toimetulekutoetus- on riigi rahaline abi puuduses inimestele.
2016. aastal on toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse  hiljemalt 20. kuupäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.
Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.
Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad:

1) eluruumi kasutamise õigust – need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel; (üürileping,  notari leping jms)
2) eluasemekulud (üür, kommunaalteenuste arve, elektrienergia, majapidamisgaas)

Vajaduspõhine peretoetus- makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus
Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kus kasvab vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:

1. perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
2. perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.
Taotlejaks saab olla see perekonna liige, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest lapsetoetust. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal on perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

  • Küsimuste korral pöörduda sotsiaaltöötaja Martin Kesamaa poole, tel 525 7171 või martin@ragaverevv.ee

 

Автор: TEA RUNOVSKI