Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala

30.07.15

Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitsekorra muutmisest teavitamine

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Praegu kehtiv Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitsekord vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitseala tsoneeringut ning kaitsekorda on vaja täpsustada, arvestamaks Eesti rahvusvahelisi kohustusi looduskaitse vallas, haruldaste liikide nõudluste tagamist ning rakendamaks kaasaja looduskaitse põhimõtete elluviimist kaitsealal.

Keskkonnaministri 07. mai 2015. a käskkirjaga nr 427 on algatatud määruse „Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus 13.05.2015 kuni 27.05.2015.

Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise avalik arutelu toimus 09.06.2015 kl 10.00 Rägavere Valla Rahva Maja saalis, kus tutvustati laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning kaitsekorra viimast seisu.

Peale avalikustamist esitatakse määruse eelnõu orienteeruvalt detsembris 2015. aastal ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2016. aasta märtsis.

Toimetaja: TEA RUNOVSKI