Arengukava

6.01.15

Arengukava on põhjalikku analüüsi ja tulevikuplaane sisaldav dokument. Üks peamistest põhjustest strateegilise plaani väljatöötamiseks on luua ühtne arusaam ja eemärk organisatsiooni tegevustele. Kõige selgem peegeldus sellest jagatud arusaamast on missiooni ja visiooni sõnastuses. Et neid kahte koostada on vaja eelnevalt koguda ideid ja informatsiooni antud organisatsiooni taustast ning plaanidest.

Rägavere valla volikogu määrus nr 21: Rägavere Valla arengukava kehtestamine

Rägavere Valla arengukava 2015-2020

Toimetaja: TEA RUNOVSKI
29.02.16

Jäätmeseadus
 Rägavere vallas ei ole korraldatud jäätmevedu, vastavalt Jäätmeseaduse § 135 lg 2
 Kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus käesoleva seaduse §-de 66–69 tähenduses ei laiene."

Rägavere valla jäätmekava avalikustamine

Rägavere valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek toimus  30.01.2015-13.02.2015. Jäätmekava eelnõuga sai tutvuda Rägavere Vallavalitsuse kantseleis (Pargi, Ulvi küla , Rägavere vald) tööpäevadel kella 9.00-15.00 ja Rägavere valla kodulehel https://ragavere.kovtp.ee/ . Ettepanekud või vastuväited jäätmekava eelnõu kohta sai esitada kirjalikult hiljemalt 14.02.2015 Rägavere Vallavalitsusele aadressil Pargi, Ulvi küla 46701 Rägavere vald või e-postiga aadressil ragavere@estpak.ee 

Toimetaja: TEA RUNOVSKI