Ehitusluba

3.11.15

Ehitusluba on nõutav:

  • uute ehitiste püstitamiseks ( sh ka rajatised; nagu teed, torustikud, mastid jms); 
  • ehitiste laiendamiseks (juurde-, peale- või allaehitised sh ka tuulekojad, vintskapid) 
  • ehitiste rekonstrueerimiseks (piirdekonstruktsioonide muutmine, kandekonstruktsioonide muutmine ja asendamine sh välisseinte soojustamine,katusekatte muutmine, avade raiumine kandeseintesse) 
  • ehitise lammutamiseks.

Ehitusluba ei ole vajalik: väikeehitise puhul (ehitusaluse pinnaga kuni 60 m), kui seda ei kasutata elamiseks. 

Kirjalikku nõusolekut või kooskõlastust peab taotlema:

  • Kui ehitise aluspind on 20 - 60 m2 asendab ehitusluba vallavalitsuse kirjalik nõusolek. Kirjalik nõusolek on nõutav ka hoone tehnosüsteemide muutmiseks. 
  • Alla 20 maluspinnaga ehitise jaoks on vaja vaid ehitusspetsialisti nõusolek. 
  • Fassaadide ja akende väliskuju muutmine tuleb kooskõlastada ehitusspetsialistiga.

Kui ehitatakse ümber hoone kandekonstruktsioone:
Kui hoone sisemisel ümberehitamisel kandekonstruktsioone ei muudeta, siis ei ole tegemist ehitamisega ning ehitusluba ei ole nõutav.
Kui on soov ehitada korterelamusse küttekollet:
Küttekollete ehitamiseks korterelamutesse tuleb esitada korteri plaan ja seletuskiri ühes kollete ja korstnate äranäitamisega ning päästeteenistuse ja naabrite nõusolekuga.

Mida tuleb teha hoone ehitusloa saamiseks?

Ehitusloa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada:

- vormikohane taotlus

- nõuetele vastav ehitusprojekt ehitise tehniliste andmetega (kui ehitis jääb lähemale kui 3-5 m krundi piirist, peab projekt olema kooskõlastatud piirinaabriga) 

- tasuda riigilõiv:

- Ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 127,82 eurot ja lisaks 0,31 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvutatuna.

- Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks.

- Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui ehitusluba taotletakse:

1. üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks;

2. ehitise lammutamiseks.

Riigilõivu  saab maksta Rägavere Vallavalitsuse arveldusarvele 1120081542 Swedbank.

Ehitusloa kehtivus
Ehitusluba on tähtajatu, kuid kaotab kehtivuse, kui ehitamisega pole 2 aasta jooksul alustatud. Ehitusluba antakse taotlejale (lammutusluba omanikule), kuid ehitama ei tohi hakata ilma ehitise või maaomaniku loata. 
Vähemalt kolm päeva enne ehitustööde algust tuleb esitada (välja arvatud väikeehitise puhul) vormikohane ehitise alustamise teatis ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja äranäitamisega. Vundamentide valmimisel esitada uusehitise mahamärkimise akt ja nurgapunktide tegelikud koordinaadid.
Kõik ehitiste andmed ja load kantakse elektroonilisse ehitisregistrisse ja need on internetis avalikult vaadeldavad aadressil www.ehr.ee
Kasutusloa taotlemine
Ehitise kasutamiseks peab omanik (mitme omaniku puhul kõik omanikud ühiselt) taotlema vallavalitsuselt sellekohase kasutusloa. 
Kasutusloa saamiseks ei pea kogu ehitis valmis olema, ehitist võib käiku anda ka osade kaupa, kui need osad on ohutult kasutatavad. Üksikelamul peab valmis olema vähemalt üks tuba ning peab olema ka käimla kasutamise võimalus. 
Enne kasutusloa taotlemist tuleb lasta ehitus vallavalitsuse jt järelevalveorganite (näit. päästeteenistus) spetsialistidel üle vaadata, kes koostavad sellekohase ülevaatuse akti. 
Ehituse ülevaatuse aktile lisatakse ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, kasutatud materjalide vastavussertifikaadid (hanke korras ehitamisel), elektripaigaldise teatis, teostusjoonised.
Väikeehitise puhul ei ole ehituse dokumenteerimine nõutav.

Toimetaja: TEA RUNOVSKI
3.11.15

_____________________________

_____________________________

Toimetaja: TEA RUNOVSKI