« Tagasi

Mida võiks teada, kui võtad põrsad

Kas  suudame eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida?

Hetkel on käes aeg mil paljud maainimesed  mõlgutavad  mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama sellega, et Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole Eestimaalt ja Lääne-Virumaalt kuhugi kadunud.

2015.a teisel poolel oli Lääne-Virumaal  kõrge metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 91 metsseal. Kahjuks ei jäänud SAK-ist puutumata ka meie maakonna üks väikemajapidamine. Haigestunud  2 siga tuli likvideerida. 2016.a on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 95 korral. SAK on diagnoositud metssigadel nüüdseks Rakke, Väike-Maarja, Tamsalu, Tapa, Kadrina,  Laekvere,Vinni ja Rägavere vallas.

Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka möödunud aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist – septembri lõpuni.

Kui loomapidajal on kange soov hakata ka  sellel aastal sigu pidama, siis peaks ta esmalt endalt küsima, kas olen suuteline täitma rangeid bioohutusmeetmeid.

Bioohutusmeetmed ja nõuded, mida kõik seapidajad peaks järgima:

 • sigade õuespidamine on keelatud, sigade väljapääsemine loomakasvatushoonest ja  kokkupuude muude loomadega peab olema välistatud;

 • veovahendite ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone territooriumile peab toimuma üksnes desobarjääri kaudu;

 • loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud selliselt, et on välistatud muude loomade ligipääs ettevõttes kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku ja läga ladestuskohtadele;

 • loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt väljumisel tuleb vahetada üleriided ja jalatsid ning pesta ja desinfitseerida käed ja jalatsid;

 • kõigile loomapidamises osalevatele inimestele tuleb selgitada rakendatavaid bioohutusmeetmeid ning nõuda kõigilt töötajailt või pereliikmeilt täiendavate bioohutusnõuete järgimist pärast metsas viibimist;

 • inventari, sööta ja allapanu on keelatud viia ühelt loomakasvatushoone territooriumilt teise;

 • haljassööda toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud;

 • sigade sööt peab olema eelnevalt kuumtöödeldud või vähemalt 30 päeva enne sigadele andmist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs söödale;

 • sigade allapanu peab olema vähemalt 90 päeva enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs allapanule;

 • kütitud või surnuna leitud metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud.

 • Kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt rakendatavate bioohutusmeetmete ja abinõude kohta koostama bioohutuskava ning dokumenteerima nende meetmete rakendamist.

(Allikas: Maaeluministeerium www.seakatk.ee )

Bioohutusmeetmeid ja sigade pidamise nõudeid tuleb täita täpselt ja järjepidevalt.

Kompensatsiooni võimaliku taudipuhangu korral farmis, on võimalik taotleda vaid nendel seakasvatajatel, kes on kõiki bioohutusnõudeid täitnud.

Kui eespool kirjas olevaid nõudeid ei suudeta täita, siis sigu pidada ei tohi ja seapidamine tuleb kiiresti lõpetada.

Loomapidaja peab seitsme päeva jooksul peale sea toomist registreerima PRIA-s oma farmis peetavaks loomaliigiks „siga". Samuti kehtib seapidajatel kohustus teavitada PRIA-t igal aastal 15. maiks oma farmis peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Seoses kodusigade SAK leiuga möödunud aastal kehtestati meie maakonna ja kogu riigi seapidajatele rangemad nõuded, mis olid peamiselt seotud sigade turustamise  piirangutega. See tähendab, et ka üheainsa kodusea nakatumine võib põhjustada piirangute kaotamise edasilükkumise ning tuua kaasa majanduslikku kahju kõigile meie maakonnas ja Eestis tegutsevatele seakasvatajatele.

Oleme tähelepanelikud ja väldime kodusigade haigestumise.

Jüri Gustavson

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus,5134264.