« Zurück

Rägavere vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Lääne-Virumaal, Rägavere vallas, Mõedaka külas asuva Puhkebaasi kinnistu alghinnaga 50 000 eurot

Kinnistul asub Mõedaku Spordibaasi peahoone.
Üldandmed: Puhkebaasi (Mõedaka küla, Rägavere vald, Lääne-Viru Maakond), katastritunnus: 70201:002:0157, suurus 2191 m², sihtotstarve: ärimaa

Kinnistul asuvad hooned ja rajatised:

 • Spordibaasi peahoone (ehitisregistri kood 108033426, pindala 303 m2); 
 • puukuur (ehitisregistri kood 120693588, pindala 66 m2);
 • kaev (ehitisregistri kood 220520183, pindala 1 m2);
 • kogumiskaev (ehitisregistri kood 220520184, pindala 4 m2);
 • väliköök (ehitisregistri kood 120670081, pindala 35 m2)

Olemasolevad koormatised ja kitsendused

 • Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks
 • Ostueesõigus Rägavere Valla Huviklubi ﴾registrikood 80228740﴿ kasuks.
 • Ostueesõigus kinnistu esmakordse müügi puhuks.
 • Märkus rendilepingu ﴾rendilepingu pool: Rägavere Valla Huviklubi
 • ﴾registrikood 80228740﴿) kohta tähtajaga 17.03.2025 .
 • Reaalservituut kinnistu nr 549931 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu veeservituut.

Kinnistu müügiga kaasnevad kitsendused:

Tulenevalt Rägavere vallavolikogu otsusest nr. 2; 15.02.2017 kohustub ostja sõlmima veeservituudi ja servituudi elektriliitumise talumiseks Rägavere Vallavalitsuse kasuks. Ostjal on õigus nõuda Rägavere Vallavalitsuselt servituudi seadmist kanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks.

Kinnistu alghind, osavõtutasu, tagatisraha

Kinnistu alghind 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot

 •  (kinnitatud Rägavere Vallavolikogu otsusega nr. 2; 15.02.2017)
 • Osavõtutasu 100 (ükssada) eurot
 • Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud. (Kinnitatud Rägavere Vallavalitsuse korraldusega nr. 36; 10.04.2017)
 • Tagatisraha 1000 (üks tuhat) eurot
 • Enampakkumises osalejatele, kes ei osutunud enampakkumise võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel või enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel tagastatakse tagatisraha kõigile osalejatele. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui võitja loobub ostu-müügilepingu sõlmimisest. (Kinnitatud Rägavere Vallavalitsuse korraldusega nr. 36; 10.04.2017)

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb kanda Rägavere Vallavalitsuse arveldusarvele nr. EE142200001120081542 Swedbank enne pakkumise esitamist. Tasumist tõendavad dokumendid lisada pakkumisele.

Pakkumise vormistamine, pakkumise esitamine, pakkumiste avamine

Nõuded pakkumisele

Pakkumises peavad sisalduma:

 1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht (juriidilise isiku korral) ning isikukood või registrikood;
 2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3. dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
 4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 5. pakkumise esitaja allkiri;
 6. esindaja volitusi tõendav dokument.

Soovituslik on pakkumise tegemisel kasutada pakkumise vormi (lisatud teatele).

Pakkumise esitamine

 • Pakkumine tuleb esitada aadressil: Rägavere Vallavalitsus, Mõisa tee 7, Ulvi küla, 46701 Lääne-Viru Maakond  või tuua Rägavere Vallavalitsuse kantseleisse (Mõisa tee 7, Ulvi küla) hiljemalt 26. juuni 2017  kell 10.00
 • Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus ja kandma märget „PUHKEBAASI" ja „MITTE AVADA ENNE 26. juuni 2017 kell 10.00"
 • Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumiste registreerimine

Pakkumised registreeritakse Rägavere Vallakantseleis pakkumiste saabumise järjekorras dokumendihaldussüsteemis Amphora, millega antakse igale saabunud pakkumisele unikaalne registreerimisnumber. Ümbrikule märgitakse pakkumise saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Pakkumiste avamine

 • Pakkumised avatakse 26. juuni 2017 kell 10.00 Rägavere vallamajas vallavanema kabinetis (Mõisa tee 7, Ulvi küla). Pakkumiste avamise protseduuri viib läbi komisjon koosseisus: Virgo Koppel (vallavanem), Lembit Talli (abivallavanem), Terje Kull (vallavolikogu majanduskomisjoni esimees), Liina Part (vallasekretär). Komisjoni koosseis on kinnitatud Rägavere Vallavalitsuse korraldusega nr. 19; 27.02.2017.
 • Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.
 • Komisjon kontrollib pakkumises olevate dokumentide ja andmete seaduspärasust ja vastavust kehtestatud nõuetele. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Pakkuja, kes on esitanud nõuetele vastava pakkumise ning kelle pakkumine on kõige kõrgem, tunnistatakse enampakkumise võitjaks ning enampakkumise tulemused esitatakse kinnitamiseks Rägavere Vallavalitsusele. Kui pakkumised on võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks. Enampakkumise tulemustest teavitatakse kõiki enampakkumises osalejaid 5 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

Tulemuste kinnitamine

 • Enampakkumise tulemused kinnitatakse Rägavere Vallavalitsuse korraldusega.
 • Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
 • Enampakkumise võitjale saadetakse protokoll enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta postiga või e-postiga või väljastatakse allkirja vastu.
 • Kui enampakkumise võitja keeldub nimetatud dokumendi vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

Lepingu sõlmimine

 • Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne leping.
 • Kõik tehinguga kaasnevad kulud (nt. notaritasu, riigilõiv) kannab kinnistu ostja.
 • Kinnistu ostuhind tasutakse enne lepingu sõlmimist tehinguga tegeleva notari notarikontole.
 • Müügileping sõlmitakse  1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste  kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 6 kuud arvates enamapakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

Vara üleandmine

Kinnistu on koormatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi ja MTÜ Rägavere Valla Huviklubi kasuks. Peale notariaalse lepingu sõlmimist saadetakse sõlmitud lepingu ärakiri huvitatud osapooltele ostueesõiguse otsustamiseks. Kui osapooled ostueesõigust kasutada ei soovi, kantakse ostja kinnistamisavalduse alusel omanikuna kinnistusraamatusse, millega toimub omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale.

Objektiga tutvumine eelnevalt kokku leppida telefonil   578 332 32 (Virgo Koppel - vallavanem)

Lisainfo: 329 54 12  (Liina Part – vallasekretär) või ragavere@estpak.ee

Detailne informatsioon (vaata lisaks pilte), pildid keskkonnas  nagi.ee

 

Mõedaku Spordibaasi peahoone

L – kujulise alusplaani ja viilkatusega majutus- ja toitlustushoone. Ehitisregistri kood 108033426. Ehitatud 1970/80-ndatel aastatel, rekonstrueeritud 1999-2012-ndatel aastatel. Suletud netopind 560,1 m², maht 2 144 m3, majutuskohtade arv – 40, Energiamärgis – klass F, Vesi kinnistul asuvast kaevust, kanalisatsioon lokaalne(imbväljak). Lokaalne keskküte (õli, puugaas, osaliselt elektri-põrandaküte. Päästesignalisatsioon ATS, INTERNET, lokaalne WIFI.

Hoonel on kolm korrust:

 1. Soklikorrus: puhkeruum, saun, WC, katlaruum, abiruumid, meeste ja naiste riietus- ja pesemisruumid;
 2. Põhikorrus: söögisaal, köök, WC-d, pesemisruum, koridor, 6 neljakohalist majutustuba, abiruumid;
 3. Katusekorrus: puhkeruum, koridor, WC, pesemisruum, 6 kahekohalist majutustuba ja  üks kolmekohaline majutustuba, rõdud, pööning.